KAGG įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Klaipėdos apskrities gidų gildija (toliau – KAGG) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija;

1.2. Klaipėdos apskrities gidų gildijos veiklos teritorija – Klaipėdos apskritis;

1.3. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais;

1.4. Asociacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo turtą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas įstatymų nustatyta tvarka, atributiką;

1.5. Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus;

1.6. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;

1.7. Asociacijos veiklos trukmė – neribota.

II. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1.8. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys gido kvalifikaciją, pateikę Asociacijos pirmininkui prašymą įstoti į Asociaciją, dvi KAGG narių arba įmonių, dirbančių turizmo srityje ir užsakančių gidų paslaugas,  rekomendacijas  bei gavę Asociacijos Tarybos pritarimą, įsipareigoję laikytis įstatų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį;

1.9. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu;

1.10. Asociacijos nario narystė nutrūksta nario mirties atveju, jei jis savanoriškai išstoja iš Asociacijos, jei jis tarybos sprendimu pašalinamas iš Asociacijos;

1.11. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys;

1.12. Asmuo gali būti kelių Asociacijų nariu;

1.13. Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

1.14. Asociacijos narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

1.15. Asociacijos narys turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

1.16. Asociacijos narys turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

1.17. Asociacijos narys laikomas išstojusiu, kuomet įteikia KAGG pirmininkui prašymą dėl išstojimo iš asociacijos;

1.18. Asociacijos narys turi teisę kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises;

1.19. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos  filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys;

1.20. Asociacijos narių pareiga laikytis Asociacijos įstatų;

1.21. Asociacijos narių pareiga vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

1.22. Asociacijos narių pareiga dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;

1.23. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka Asociacijos nariui gali būti suteikiamas GARBĖS NARIO statusas. Garbės nario privilegijas ir pareigas nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

III. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

1.24. Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai ir veiklos sritys:

1.24.1. Suburti Klaipėdos apskrityje dirbančius gidus;

1.1.2. Pagalba KAGG nariams ginant jų teises profesinėje, ekonominėje bei socialinėje srityje;

1.24.3. Vykdyti informacinę, metodinę-konsultacinę, kultūrinę ir organizacinę veiklą;

1.24.4. Kaupti, leisti ir platinti metodinę medžiagą;

1.24.5. Skatinti Lietuvos gyventojus domėtis krašto istorija ugdant nacionalinę kultūrą;

1.24.6. Organizuoti naujų gidų ruošimo kursus;

1.24.7. Organizuoti gidų tobulinimosi kursus;

1.24.8. Rengti būsimų gidų  ruošimo programas;

1.24.9. Suteikti gidams kvalifikacinę kategoriją;

1.24.10. Užmegzti ir palaikyti ryšius su analogiškomis Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijomis;

1.24.11. Organizuoti KAGG nariams paskaitas, seminarus, mokomąsias ekskursijas krašto pažinimui;

1.24.12. Ruošti naujus ekskursijų maršrutus, tobulinti vedamų ekskursijų kokybę.

1.25. Pagalbos, konsultacijos, švietimo, kultūros renginių, kitų renginių ir praktikų organizavimas Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse;

1.26. Asociacijos valdymo organai yra :

1.26.1. visuotinis narių susirinkimas;

1.26.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba;

1.26.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Pirmininkas;

1.26.4. revizorius.

IV. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO TVARKA IR KOMPETENCIJA

1.27. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas kartą į metus, per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

1.28. Gali būti šaukiami neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai Tarybos sprendimu ar kai pageidauja 1/3 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę sudaro Taryba. Į darbotvarkę turi būti įtraukti ir narių pasiūlyti klausimai;

1.29. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Taryba. Tarybos pirmininkas apie susirinkimą nariams praneša pagal narių pateiktus kontaktus (telefonus, adresus, elektroninio pašto adresus). Nariai apie visuotinio susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir Tarybos nariai bei Vadovas be balso teisės, jei jie nėra Asociacijos nariai;

1.30. Nesusirinkus į šaukiamą visuotinį narių susirinkimą daugiau kaip 2/3 narių, per mėnesį šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris pripažįstamas teisėtu nepriklausomai nuo susirinkusių dalininkų skaičiaus;

1.31. Visuotiniame narių susirinkime nariai turi po vieną balsą;

1.32. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytais atvejais;

1.33. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo kompetencija :

1.33.1. priima, keičia ir papildo Bendrijos įstatus 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma;

1.33.2. 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo );

1.33.3. 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

1.33.4. renka valdymo organus bei juos atšaukia;

1.33.5. skiria bei atšaukia revizorių, nustato jo atlyginimą ir apmokėjimo už darbą sąlygas;

1.33.6. tvirtina metines Asociacijos veiklos bei finansine ataskaitas;

1.33.7. priima sprendimą dėl dokumentų ir kitos informacijos apie KAGG veiklą pateikimo nariams tvarkos;

1.33.8. skundžia KAGG valdymo organų sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

1.33.9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma gali būti fiksuojami ir pasirašomi naudojant elektroninį parašą ir persiunčiami elektroniniu paštu.

V. TARYBOS KOMPETENCIJA, TARYBOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

5.3. Asociacijos Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro pirmininkas ir keturi nariai;

5.4. Už darbą Tarybos nariai gali gauti atlygį;

5.5. Visi Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jie galioja jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių;

5.6. Taryba nustato KAGG vidaus tvarkos taisykles;

5.7. Taryba renkasi pirmininko šaukimu ar dviejų Tarybos narių pageidavimu;

5.8. Taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui;

5.9. Tarybos narys atsistatydina iš Tarybos raštu apie tai prieš dvi savaites pranešęs KAGG Pirmininkui;

5.10. Tarybos nariui atsistatydinus ar visuotinio narių susirinkimo sprendimu atšaukus Tarybos narį / narius, ne vėliau kaip per mėnesį turi būti surengtas visuotinis narių susirinkimas, dėl naujo Tarybos nario/narių rinkimo Tarybos kadencijos laikotarpiui;

5.11. KAGG pirmininko ar Tarybos nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia nuo dėl jų kaltės padarytų nuostolių atlyginimo. Už Tarybos sprendimus neatsako tie Tarybos nariai, kurie balsavo „PRIEŠ”. Narių balsavusių „ PRIEŠ” pavardės nurodomos posėdžio protokole;

5.12. Taryba:

5.12.1. nustato Asociacijos vidaus struktūrą;

5.12.2. priima ir šalina Asociacijos narius;

5.12.3. steigia ir likviduoja Asociacijos filialus ir atstovybes, tvirtina Pirmininko pateiktus filialų ir atstovybių nuostatus;

5.12.4. ruošia strateginius veiklos tikslus ir tvirtina Asociacijos veiklos programas;

5.12.5. disponuoja Asociacijos turtu;

5.12.6. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų inventorizacijas ar kitus veiklos duomenis;

5.12.7. teikia visuotiniam narių susirinkimui metines veiklos ataskaitas;

5.12.8. KAGG tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma gali būti fiksuojami ir pasirašomi naudojant elektroninį parašą ir persiunčiami elektroniniu paštu.

6. PIRMININKO KOMPETENCIJA, SKYRIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA

6.1. Pirmininką renka Visuotinis KAGG narių susirinkimas paprasta balsų dauguma dviems metams. Pirmininko pareiginį atlyginimą, apmokėjimo už darbą tvarką, pareiginius nuostatus nustato ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas;

6.2. Pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas;

6.3. Pirmininko kompetencija :

6.3.1. šaukia ir pirmininkauja Tarybos susirinkimo posėdžiams, sudaro Tarybos bei visuotinio narių susirinkimo darbotvarkes;

6.3.2. ruošia Tarybos veiklos ataskaitą. Prieš teikiant ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui ją turi patvirtinti Taryba;

6.3.3. ruošia ir teikia Tarybai tvirtinti Asociacijos veiklos programas;

6.3.4. ruošia ir teikia Tarybai tvirtinti filialo ar atstovybės nuostatus;

6.3.5. organizuoja Asociacijos ūkinę veiklą;

6.3.6. sprendžia dėl viešos informacijos, skelbimų ir pranešimų paskelbimo;

6.3.7. išduoda įgaliojimus bei prokūrą;

6.3.8. už veiklą tiesiogiai atsiskaito Tarybai.

7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, KURIA VADOVAUJANTIS SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

7.1. Pranešimai ir skelbimai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą reikia skelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Klaipėda”;

7.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje;

7.3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai;

7.4. Sprendimą dėl viešo informacijos paskelbimo priima Pirmininkas.

8. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

8.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas šiuose įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti;

8.2. Visas Asociacijos turtas ir lėšos naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

8.3. Asociacija turi teise pirkti, parduoti ar kitaip disponuoti savo turtu tiek, kiek tai neprieštarauja įstatymams;

8.4. Asociacijos turtu disponuoja Taryba;

8.5. Asociacijos pajamų šaltiniai :

8.5.1. narių įnašai, skiriamos lėšos ir paslaugos;

8.5.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;

8.5.3. testamentu Asociacijai paliktas turtas;

8.5.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose laikomas Asociacijos lėšas;

8.5.5. valstybės ir savivaldybės lėšos;

8.5.6. Europos sąjungos struktūrinių fondų skiriamos lėšos;

8.5.7. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

8.5.8. pajamos gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

8.5.9. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;

8.5.10. asociacijai priklausančių įmonių, kurių dalyvis yra KAGG pelnas;

8.5.11. kitos teisėtai gautos pajamos.

8.6. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšas Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei tiems tikslams, kurių įgyvendinimui buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės ar savivaldybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus;

8.7. Asociacijos rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Asociacijos įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Asociacija privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Asociacija vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas;

8.8. Asociacijos lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose;

8.9. Asociacijos turtas negali būti įkeistas, draudžiama juo laiduoti kitų asmenų įsipareigojimus.

9. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Finansinę veiklos kontrolę vykdo revizorius;

9.2. Revizoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, paskirtas visuotiniame narių susirinkime paprasta susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma;

9.3. Revizoriumi negali būti Asociacijos Pirmininkas, Tarybos narys ar darbuotojas;

9.4. Revizorius skiriamas vieneriems metams;

9.5. Revizorius patikrinimą privalo atlikti ūkinių metų pabaigoje ir ataskaitą pristatyti visuotiniame narių susirinkimui;

9.6. Už darbą revizoriui Asociacija gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas;

9.7. Revizoriaus kompetencija :

9.7.1. tikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

9.7.2. visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos sprendimu atlikti Asociacijos finansinės veiklos dokumentų patikrinimą.

9.8. Pirmininkas privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

10. FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Filialai ir atstovybės steigiamos ir likviduojamos įstatymų nustatyta tvarka;

10.2. Sprendimą dėl filialų ir atstovybių steigimo ar likvidavimo priima Taryba paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma.

11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma;

11.2. Įstatų keitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas, Tarybos nariai ir  Asociacijos nariai. Jie pateikia įstatų keitimo ar papildymo projektą nariams iki visuotinio narių susirinkimo likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms.

12. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

12.1. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

13. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1. Visuotinis narių susirinkimas 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų  dauguma priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos;

13.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra paskiriamas likvidatorius;

13.3. Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka;

13.4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus teisėtus kreditorių reikalavimus dėl Asociacijos, neviršijančios narių įnašo į Asociaciją, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją

13.5. Asociacijos likvidatorius :

13.5.1. viešai paskelbia dienraštyje „Klaipėda” apie Asociacijos likvidavimą ir pateikia juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą  likviduoti Asociaciją bei duomenis apie likvidatorių;

13.5.2. Sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

13.5.3. Perduoda likusį Asociacijos turtą įstatymų nustatyta tvarka;

13.5.4. Sudaro Asociacijos likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

13.5.5. Perduoda dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymo  nustatyta tvarka;

13.5.6. Pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

Įstatai patvirtinti  2016-02-18 d.  Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Įregistruota Juridinių asmenų registre 2016-04-14 d.